Obserwuj nas na

Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Szanując Państwa prywatność, jak również spełniając obowiązek informacyjny wynikający z przepisów Rozporządzenia RODO, pragniemy poinformować:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest LeanQ Team Sp z .o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-279), ul. Kolberga 13. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: +58 346 06 77 lub za pomocą poczty elektronicznej: biuro@lean.info.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia RODO, w celu obsługi przesłanego przez Panią/Pana zgłoszenia na konferencję oraz kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych ze świadczoną usługą. W opisanym powyżej celu Administrator może przetwarzać w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail  oraz numer telefonu. Dane te są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przesyłanie informacji o ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach drogą elektroniczną dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia RODO. Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Zakres przetwarzanych danych w tym zakresie to: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.Dodatkowo, obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów prowadzenia ksiąg podatkowych i rachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO. Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych  lub rachunkowych. Zakres przechowywanych danych obejmuje: Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

Kolejnym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora na podstawie artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. Zakres przechowywania danych w tym przypadku obejmuje maksymalnie imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres e-mail; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym pracownikom Administratora,  podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim dostawcom usług informatycznych oraz podmiotom zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych, strony www Administratora, podmiotom zapewniającym obsługę księgową, prawną i doradczą, usługi kurierskie.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Ponadto podsiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit. e (interes lub zadania publiczne) lub f (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowanie na podstawie tych przepisów.

W przypadku, gdy Pani/Pana dane są przetwarzane przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust.1 lit. a) to ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (PUODO), w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia.

Pani/Pana dane osobowe zostają przekazane nam dobrowolnie, przy czym zgromadzenie przez nas tych danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania usługi organizacji konferencji.